TIỆN ÍCH KIỂM KÊ TIỀN MẶT
MỆNH GIÁ SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN
500,000 -
200,000 -
100,000 -
50,000 -
20,000 -
10,000 -
5,000 -
2,000 -
1,000 -
500 -
CỘNG - -
(Số tiền bằng chữ)

 [IN RA / PRINT] 

 [TEST]